Missie

Vzw Hands For Freedom heeft als belangeloos doel :

  • Het bijstaan en informeren van zowel leden als het grote publiek, op eender welke wijze en via alle mogelijke instrumenten en media kanalen, over alle aangelegenheden die raken aan de rechten en vrijheden van de mens, de vrijheid van ondernemen, de gezondheid, het welzijn, evenals eender welke andere maatschappelijke of economische kwestie met inbegrip van assistentie en informatieverspreiding via acties, beurzen, colloquia en eigen media kanalen.
  • Het organiseren van gerechtelijke procedures voor personen en ondernemingen, al dan niet lid van de vereniging, die menen geschaad te zijn in hun belangen, rechten of vrijheden en het actief optreden door de vereniging ter vrijwaring van haar eigen belangen, met alle middelen als naar recht.
  • Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Alle opbrengsten, ongeacht hun oorsprong of omvang, zullen uitsluitend voorbestemd worden voor de verwezenlijking van haar doel. De vzw zal noch rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de bestuurders, de leden of enige andere persoon behalve voor het in de statuten bepaalde belangeloos doel.

In geval van ontbinding zal het actief, na aanzuivering van het passief, overgedragen worden aan een door de Algemene Vergadering gekozen vereniging, stichting of instituut met een belangeloos doel, hierbij rekening houdend met de wensen van de meerderheid van de toegetreden leden.

Human rights are not negotiable - Hands for Freedom